مقایسه انواع کودها

چرا باید کود استفاده کنیم؟ برای تامین عناصر مغذی و کم مقدار و افزایش تولید.  سه دسته کود موجود است. الف- کودهای شیمیایی  ب- کودهای دامی (سنتی) ج- کود سبز (کود آلی و بیولوژیک)محاسن هر کدام از این کودها عبارتند از:

الف- کود شیمیایی:

قابلیت دسترسی برای تهیه مناسب

سبب افزایش میزان تولید در زمان بسیار کوتاه می‌شود.

سبب افزایش تولید شده

سبب بهبود کیفیت خاک می‌شود.

فاقد هرگونه آلودگی است.

باقی مانده مواد مغذی در محصولات ندارد.

سبب افزایش تولید شده

انبارداری آن ساده است.

قابلیت بسته بندی آسان و فاقد آلودگی

ب- کودهای دامی:

قابلیت دسترسی ساده دارد.

موثر در بهبود کیفیت خاک است.

سبب افزایش تولید محصول می‌شود.

ج- کود سبز (بیولوژیک) دسترسی ساده

سبب بهبود کیفیت خاک می‌شود.

سبب افزایش تولید شده

انبارداری آن ساده است.

هرکدام از این کودها دارای معایبی نیز هستند.

الف- کود شیمیایی:

باعث سفت شدن خاک می‌شود.

باعث تغییر کیفیت خاک می‌شود. (شور شدن و آلودگی خاک)

باعث افت کیفیت محصولات می­شود. (جذب عناصر غیر ضروری در گیاه)

باعث آلودگی آب‌های سطحی و کشاورزی می‌شود.

ایجاد بیماری‌های حاد و مزمن

ب- کودهای دامی (سنتی):

وجود انواع ویروس‌ها و میکروارگانیسم‌های عنصر (عوامل بیماریها)

افزایش هزینه تولید با گرفتن کارگر جهت وجین باغات و مزارع برای مبارزه با
علف هرز

نیاز به استفاده از سموم آفتکش جهت کنترل میکروارگانیسم‌های مضر موجود
کود دامی

انبار داری سخت

ایجاد بوهای مشمئز کننده

انتقال بیماری‌های مشترک با دام

ج-کود سبز (بیولوژیک و آلی):

بالا بودن قیمت به ازای هر کیلو در مقایسه با سایر کودها

امکان دسترسی محدودتر نسبت به سایر کودها