اهداف تولید ورمی کمپوست

 اهداف تولید کود آلی ورمی‌کمپوست

   

 استفاده بهینه از زباله­های حیوانی موجود و تبدیل آنها به کود آلی و فروش کود حاصله

 استفاده بهینه از زباله­های خانگی موجود و تبدیل آنها به کود آلی و فروش کود حاصله

  پرورش کرم جهت تولید کود و فروش

رسالت  

   

ایجاد ارزش از طریق تولید کود آلی با کیفیت بالا و استاندارد

 ایجاد درآمد زایی